REFERAT FRÅN BAJEN FANS ÅRSMÖTE 2023

Publicerad: 22 mars 2023

Igår gick vårt årsmöte av stapeln på Gula villan. I ordförande Kalle Strandbergs frånvaro öppnade vice ordförande Marcus Beckford mötet med en traditionsenlig skål. Mötets röstlängd fastställdes till 24 personer, varav tio från sittande styrelse.

Urban Rybrink och Pontus Håkansson valdes till mötets ordförande respektive sekreterare efter att punkterna kring mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen hade behandlats. Martin Nilsson och Johanna Sjödin valdes till mötets justerare tillika rösträknare.

Med mötespresidiet på plats var det dags att redogöra för föreningens verksamhetsberättelse och den ekonomiska förvaltningen. I revisor Klas Lindahls frånvaro redogjorde Urban Rybrink sedan för revisorernas berättelse över styrelsens arbete. Klas berömde i sin revisionsberättelse arbetet med den ekonomiska redovisningen och yrkade för att ge styrelsen ansvarsfrihet, vilket årsmötet därefter biföll. Var du inte på plats, eller bara vill läsa igenom dessa dokument igen, hittar du dem här: [Klickbar länk]

Vad det gäller medlemsavgifterna för 2024 valde årsmötet att gå på styrelsens förslag, vilket innebar att de lämnas oförändrade. Det vill säga 250 kr för vuxen, 125 kr för ungdom och pensionär samt 50 kr för barn.

Sedan var det dags för val till styrelsen. På ordförandeposten valde årsmötet, i enlighet med valberedningens förslag, att genomföra en rockad. Vår vice ordförande Marcus Beckford tar steget upp och blir ny ordförande för en tid av ett år, medan vår nuvarande ordförande, Kalle Strandberg, valdes in som ledamot i föreningen om en tid av ett år (Fyllnadsval) och kommer att vara föreningens första vice ordförande. Stort grattis till Marcus!

Som ny kassör, efter avgående Niklas Lundström, valdes Björn Jonsson om en tid för ett år (Fyllnadsval). Pontus Håkansson omvaldes sedan som ledamot om en tid för två år och kommer att axla rollen som föreningens sekreterare och andra vice ordförande.

Till ledamöter omvaldes även Kattis Ericsson och Tommy Wahlund för en tid om ett år via fyllnadsval, medan Ebba Radinger har ett år kvar på sitt mandat. De får sällskap i styrelsen av de tidigare suppleanterna Mikael Bjuremalm och Josefine Staaf som valdes till ledamöter om en tid om två år, samt de nyvalda Tora Ede och Saga Börlin som även de valdes för en tid om två år.

Till suppleanter valdes i tur och ordning Martina Locatelli (Omval), Jacob Nyquist (Nyval) och Sofia Karlsson Öhlin (Nyval) för en tid om 1 år.

Som föreningens nya revisorer valdes Niklas Lundström (Sammankallande) och Linda Edh. Ett stort tack till avgående revisor, Klas Lindahl, för sitt mångåriga engagemang för föreningen!

Till valberedningen omvaldes Jonas Karlsson Öhlin (sammankallande) och Jonna Nyman. Ny i valberedningen blir avgående styrelseledamot Erkki Koskinen som ersätter Johanna Sjödin. Vi tackar valberedningen för sitt arbete under året!

Till årsmötet fanns en inlämnad motion. Motionen gällde att bortaresor med långa avstånd ska spelas på helger och lämnades in av Linnéa Björnberg.  Årsmötet valde att bifalla motionen med styrelsens tilläggsyrkande. Motionen, och styrelsens förslag på tillägg, finns att läsa i sin helhet här: [Klickbar länk]

Efter årsmötets formella avslutande skedde en avtackning av avgående styrelseledamöter. Vi tackar Martin Nilsson, Niklas Lundström, Colin Nairn och Erkki Koskinen för era insatser för Bajen Fans!

Tillbaka