Årsmöte 2023

Publicerad: 17 februari 2023

Den 21/3 bjuder Bajen Fans in till årsmöte i Gula villan på Kanalplan klockan 18:30. Är du medlem? Kom och gör din röst hörd och utnyttja föreningsdemokratin! Är du inte medlem? Se till att bli det!
https://www.bajenfans.se/om-bajen-fans/medlem/

Dagordningen följer enligt nedan:

 1. Ordförande öppnar mötet.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av mötesordförande samt sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens arbete under verksamhetsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Val till styrelsen.
  1. a) Ordförande för en tid av 1år
  2. b) Kassör för en tid av 2år
  3. c) Ledamöter för en tid av 2år
  4. d) Suppleanter för en tid av 1år
 12. Val av två revisorer
 13. Val av valberedning.
 14. Behandling av eventuella motioner.
 15. Övriga frågor. Ekonomiska frågor får inte behandlas om de inte finns med på dagordningen.
 16. Mötet avslutas


Valbredningens förslag:

Ordförande: Marcus Beckford, 1 år (nyval)
Sekreterare: Pontus Håkansson, 2 år (omval)
Kassör: Björn Jonsson, 1 år (fyllnadsval)

Ledamöter:
Ebba Radinger, 1 år (mandatperiod)
Kalle Strandberg, 1 år (fyllnadsval)
Kattis Ericsson, 1 år (fyllnadsval)
Tommy Wahlund, 1 år (fyllnadsval)
Josefine Staaf, 2 år (nyval)
Mikael Bjuremalm, 2 år (nyval)
Tora Ede, 2 år (nyval)
Saga Börlin, 2 år (nyval)

Suppleanter:
Sofia Karlsson Öhlin, 1 år (nyval)
Jacob Nyquist, 1 år (nyval)
Martina Locatelli, 1 år (omval)

Revisorer:
Niklas Lundström, 1 år (nyval)
Linda Edh, 1 år (nyval)


årsmöteshandlingar:

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport

Balansrapport

Revisionsberättelse

Motionväl mött! /Styrelsen

Tillbaka