Årsmöte 2024

Publicerad: 27 februari 2024

Den 12/3 bjuder Bajen Fans in till årsmöte i Gula villan på Kanalplan klockan 18:30. Är du medlem? Kom och gör din röst hörd och utnyttja föreningsdemokratin! Är du inte medlem? Se till att bli det senast 8 mars för att ha rösträtt på mötet. Blir du medlem efter det får du delta på mötet men isåfall utan rösträtt. 

Här blir du medlem:
https://www.bajenfans.se/om-bajen-fans/medlem/

Dagordningen följer enligt nedan:

 1. Ordförande öppnar mötet.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av mötesordförande samt sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens arbete under verksamhetsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Val till styrelsen.
  a) Ordförande för en tid av 1år
  b) Kassör för en tid av 2år
  c) Sekreterare för en tid av 2år
  d) Ledamöter för en tid av 2år
  e) Suppleanter för en tid av 1år
 12. Val av två revisorer
 13. Val av valberedning.
 14. Behandling av eventuella motioner.
 15. Övriga frågor. Ekonomiska frågor får inte behandlas om de inte finns med på dagordningen.
 16. Mötet avslutas

 

Valbredningens förslag:

Ordförande: Marcus Beckford, 1 år (omval)
Sekreterare: Pontus Håkansson, 1 år kvar på mandatperiod
Kassör: Björn Jonsson, 2 år (omval)

Ledamöter:
Fabian Andark, 2 år (nyval)
Viggo Rogestam, 2 år (nyval)
Kalle Strandberg, 2 år (omval)
Tommy Wahlund, 2 år (omval)
Josefine Staaf, 1 år kvar på mandatperiod
Mikael Bjuremalm, 1 år kvar på mandatperiod
Tora Ede, 1 år kvar på mandatperiod
Saga Börlin, 1 år kvar på mandatperiod

Suppleanter:
Martina Locatelli, 1 år (omval)
Sofia Karlsson Öhlin, 1 år (omval)
Anna Hallbom, 1 år (nyval)

Revisorer:
Niklas Lundström, 1 år (omval)
Linda Edh, 1 år (omval)

Tillbaka