Stadgar för Bajen Fans

Föreningen Bajen Fans med organisationsnummer 802018-2674 bildades 1981 och har sitt säte i Stockholm. Stadgarna är senast fastställda den 7/2-2018 av ordinarie årsmöte.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Bajen Fans är en fristående och politiskt obunden supporterorganisation med ändamål att stödja Hammarby IF:s sektioner och främja medlemmarnas supporterskap. Bajen Fans är en ideell förening vars verksamhet ska organiseras enligt demokratiska principer.

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte, mellan två årsmöten har styrelsen ansvar om beslut för rörelsens verksamhet.

4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande samt kassör eller vice ordförande, två i förening.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring
Stadgeändring kan endast ske på årsmöte och kräver då 2/3 majoritet av rösterna. Motioner som gäller stadgeändring skall sändas till föreningens styrelse senast den 1 december för att behandlas på kommande årsmöte. Färdigt förslag på stadgeändring ska meddelas medlemmarna senast 14 dagar innan årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande årsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens eventuella tillgångar fördelas enligt så sittande möte beslutar och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap
Alla som vill stödja Hammarby IF, oberoende av kön, sexuell läggning, nationalitet, politisk åskådning, etnisk eller social bakgrund kan söka medlemskap i föreningen Bajen Fans. Medlemskort får inte överlåtas eller utlånas. Medlemsavgift till föreningen erläggs med belopp som fastställs av årsmötet. Avgiften erläggs på årsbasis och medlemskapet följer kalenderår. Ansökan om medlemskap får avslås av årsmöte eller styrelse om det kan antas att personen kommer att motarbeta föreningens intressen. Styrelsens information till medlemmar delges huvudsakligen via föreningens hemsida och/eller e-post.

11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall meddela det skriftligen till styrelsen och anses därefter ha lämnat föreningen. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.

12 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, högst 21 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas inom kalenderårets första kvartal och styrelsen bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse och dagordning ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Kallelse sker via publicering på föreningens hemsida och skickas via e-post till de medlemmar som registrerat sin e-postadress hos föreningen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

15 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast fem dagar före årsmötet har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av mötesordförande samt sekreterare för mötet.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens arbete under verksamhetsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val till styrelsen.
a) Ordförande för en tid av 1år
b) Kassör för en tid av 2år
c) Sekreterare för en tid av 2år
d) Ledamöter för en tid av 2år
e) Suppleanter för en tid av 1år
12. Val av två revisorer
13. Val av valberedning.
14. Behandling av eventuella motioner.
15. Övriga frågor. Ekonomiska frågor får inte behandlas om de inte finns med på dagordningen.
16. Mötet avslutas

21 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av två till fyra ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

23 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn har rätt att deltaga på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

24 § Sammansättning
Styrelsen väljs på årsmötet och ska bestå av ordförande, 6 till 10 ledamöter och 0 till 3 numrerade suppleanter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män i blandade åldrar. Styrelsens ledamöter bör väljas växelvis för att bibehålla kontinuitet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

25 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §
 • förbereda årsmöte

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

– Forza Bajen –