Referat från Bajen Fans årsmöte 2024

Publicerad: 14 mars 2024

I tisdags gick gick vårt årsmöte av stapeln i Gula Villan på Södermalm. Ordförande Marcus Beckford öppnade det förhållandevis välbesökta mötet med en traditionsenlig "skål för Bajen". Mötets röstlängd fastställdes till 35, en ökning med nästan 50% från föregående år.

Efter att punkterna kring mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen hade behandlats valdes Urban Rybrink och Pontus Håkansson till mötets ordförande respektive sekreterare. Till årsmötets justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Mikael Bjuremalm och Martin Nilsson.

Med mötespresidiet på plats för det dags för Marcus Beckford att tillsammans med Kattis Ericsson och Josefine Staaf att redogöra för föreningens verksamhetsberättelse, samt kassör Björn Jonsson att redogöra för föreningens ekonomiska rapportering. Årsmötet ansåg därefter att både verksamhetsberättelsen och årsredovisningen kunde läggas till handlingarna.

Därefter var det dags för revisor Niklas Lundström att redogöra för revisionsberättelsen. Utöver ett medskick om att införa en tydligare utläggspolicy fick styrelsen beröm för sitt arbete runt föreningens ekonomiska förvaltning och rapportering. I och med det rekommenderades även att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet, vilket senare kom att bifallas.

Vad det gäller medlemsavgifterna för 2024 valde årsmötet att gå på styrelsens förslag, vilket innebar att de lämnas oförändrade. Det vill säga 250 kr för vuxen, 125 kr för ungdom och pensionär samt 50 kr för barn.

Sedan var det dags för val till styrelsen. På ordförandeposten valde årsmötet att ge Marcus Beckford (omval) förtroendet för ytterligare ett år i enlighet med valberedningens förslag. Även föreningens kassör, Björn Jonsson (omval), fick förnyat förtroende om ytterligare två år. Även det i enlighet med valberedningens förslag.

Pontus Håkansson har ytterligare ett år kvar på sin mandatperiod och kommer att axla rollen som föreningens sekreterare och första vice ordförande.

Till ledamöter omvaldes Tommy Wahlund och Kalle Strandberg för en tid om två år, medan Josefine Staaf (som blir föreningens andra vice ordförande), Mikael Bjuremalm, Saga Börlin och Tora Ede alla har ett år kvar på sin mandatperiod. I styrelsen får de sällskap av Fabian Andark (nyval) och Viggo Rogestam (nyval) som både valdes om en period av 2 år.

Till suppleanter valdes i tur och ordning Martina Locatelli (Omval), Sofia Karlsson Öhlin (Omval) och Anna Hallbom (Nyval) för en tid om 1 år.

Som föreningens revisorer omvaldes Niklas Lundström (sammankallande) och Linda Edh.

Till valberedningen omvaldes Jonas Karlsson Öhlin (sammankallande) och Jonna Nyman. Ny i valberedningen blir avgående styrelseledamot Kattis Ericsson som ersätter Erkki Koskinen. Vi tackar valberedningen för sitt arbete under året!

Till årsmötet fanns i år inga inkomna motioner. Däremot kom vi att under övriga frågor att beröra bland annat en medlems önskemål om fler tågresor. Detta är något vi aktivt arbetar med, men där myndigheterna tyvärr har satt käppar i hjulet det senaste året.

Efter årsmötets formella avslutande skedde en avtackning av avgående styrelseledamöter. Vi tackar Ebba Radinger, Kattis Ericsson och Jacob Nyquist för era insatser för Bajen Fans!

Tillbaka