EXTRA ÅRSMÖTE

Publicerad: 8 februari 2021

Kallelse till extra årsmöte Bajen Fans 2021

Dag och tid: 23 februari klockan 19:00

Plats: https://zoom.us/j/98896982858

Härmed kallas du som medlem till extra årsmöte i föreningen Bajen Fans.

Pandemin med de råd och restriktioner som den medför ger oss inte möjlighet att samla medlemmarna till högsta beslutande organ, årsmötet, som vi är vana vid. 

Förhoppningen är att senare framåt våren så ska smittläget ha förbättrats och att vi då ska kunna hålla ett fysiskt möte. Vår stadga säger dock att vi skall hålla ordinarie årsmöte före mars månads utgång och därför kallar vi till detta möte för att ge styrelsen mandat att åsidosätta stadga, dock med förbehåll enligt nedan:

  1. Om smittoläget förbättras bör styrelsen genomföra ordinarie årsmöte enligt stadga.
  2. Styrelsen ges möjlighet att skjuta på ordinarie årsmöte max 2månader d.v.s till 31/5
  3. Styrelsen får under perioden 31/3 till årsmötet inte ta beslut av betydande karaktär.Dagordning.

§1. Mötets öppnande.

§2. Mötets behöriga utlysande.

§3. Fastställande av röstlängd.

§4. Val av presidium.

§5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.

§6. Mötets bemyndigande för styrelsen att göra avsteg från stadga enligt förslag.

§7. Mötets avslutande.Tillbaka