Foto: Peter Jonsson

Extra Årsmöte 2019

Publicerad: 24 juni 2019

Bajen Fans välkomnar alla medlemmar till extra årsmöte i Gula Villan på Kanalplan den 11 juli kl. 19:00.

Dagordning extra årsmöte Bajen Fans 2019

§1. Mötets öppnande.
§2. Fastställande av röstlängd.
§3. Mötets behöriga utlysande.
§4. Faställande av dagordning.
§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§6. Val av justeringspersoner tillika rösträknare som jämte ordförande och sekreterare
justerar protokollet.
§7. Fyllnadsval.
a) Fyllnadsval av sekreterare för en tid om ett år.
§8. Mötet avslutas.

Tillbaka