Dags för årsmöte 2022

Publicerad: 8 mars 2022

Nu är det dags för årsmöte!

Plats: Gula villan, Södermannagatan 63

Tid & datum: 22/3 klockan 19:00

Dagordning:

 1. Ordförande öppnar mötet.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av mötesordförande samt sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens arbete under verksamhetsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Val till styrelsen.
  a) Ordförande för en tid av 1år
  b) Kassör för en tid av 2år
  c) Sekreterare för en tid av 2år
  d) Ledamöter för en tid av 2år
  e) Suppleanter för en tid av 1år
 12. Val av två revisorer
 13. Val av valberedning.
 14. Behandling av eventuella motioner.
 15. Övriga frågor. Ekonomiska frågor får inte behandlas om de inte finns med på dagordningen.
 16. Mötet avslutas

Valberedningens förslag:

Ordf: Kalle Strandberg, nyval för ett år

Kassör: Niklas Lundström, omval för två år

Sekreterare: Pontus Håkansson, mandat för ytterligare ett år

Ledamöter: 

Ebba Radinger, omval för två år

Björn Jonsson, nyval för två år

Martin Nilsson, mandat för ytterligare ett år

Colin Nairn, mandat för ytterligare ett år

Marcus Beckford, mandat för ytterligare ett år

Kattis Ericsson, mandat för ytterligare ett år

Erkki Koskinen, mandat för ytterligare ett år

Tommy Wahlund, mandat för ytterligare ett år

Suppleanter

Martina Locatelli, omval 1 år

Mikael Bjuremalm, nyval 1 år

Josefine Staaf, nyval 1 år

Dokument

Verksamhetsberättelse 2021

Balansrapport 2021

Resultatrapport 2021

Resultaträkning 2021

Revisionsberättelse 2021

 

Tillbaka