Årsmöte 2021

Publicerad: 7 maj 2021

Äntligen är det dags för årsmöte, söndagen den 23 maj klockan 12:00. En mer detaljerad kallelse kommer till din registrerade e-postadress.

Dagordningen enligt följande:

 

 1. Ordförande öppnar mötet.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av mötesordförande samt sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens arbete under verksamhetsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Val till styrelsen.
  1. a) Ordförande för en tid av 1år
  2. b) Kassör för en tid av 2år
  3. c) Ledamöter för en tid av 2år
  4. d) Suppleanter för en tid av 1år
 12. Val av två revisorer
 13. Val av valberedning.
 14. Behandling av eventuella motioner.
 15. Övriga frågor. Ekonomiska frågor får inte behandlas om de inte finns med på dagordningen.
 16. Mötet avslutas

väl mött! /Styrelsen

Tillbaka