Årsmöte 2019

Publicerad: 7 januari 2019

Bajen Fans medlemmar kallas till årsmöte den 5 februari 2019.
Utnyttja din demokratiska rättighet som medlem – var med och påverka din förening! Glöm inte att skicka in motioner. Sista dagen att skicka in motion till årsmötet är 15 januari!

Dagordning Bajen Fans årsmöte

1. Ordförande öppnar mötet.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av mötesordförande samt sekreterare för mötet.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens arbete under verksamhetsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val till styrelsen.

a) Ordförande för en tid av 1år

b) Kassör för en tid av 2år

c) Sekreterare för en tid av 2år

d) Ledamöter för en tid av 2år

e) Suppleanter för en tid av 1år
12. Val av två revisorer
13. Val av valberedning.
14. Behandling av eventuella motioner.
15. Övriga frågor. Ekonomiska frågor får inte behandlas om de inte finns med på dagordningen.
16. Mötet avslutas

PS. Glöm inte att betala in ditt medlemskap i tid!

Tillbaka