Stadgar för Bajen Fans | Bajen Fans

Stadgar för Bajen Fans

Stadgar för Bajen Fans
Föreningen Bajen Fans bildades 1981 och har sitt säte i Stockholm. Stadgarna är senast fastställda den 1 februari 2014 av ordinarie årsmöte
§1 Ändamål
Bajen Fans är en fristående och politiskt obunden supporterorganisation med ändamål att stödja Hammarby IF:s sektioner. Bajen Fans är en ideell förening vars verksamhet ska organiseras enligt demokratiska principer.
§2 Medlem
Alla som vill stödja Hammarby IF, oberoende av kön, nationalitet, etnisk eller social bakgrund kan söka medlemskap i föreningen Bajen Fans.

Bajen Fans medlemmar har rätt att delta på föreningens möten och andra arrangemang. Medlemmar har rätt till fortlöpande information. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar. Medlemmar har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid eventuell upplösning av föreningen. Medlemskort får inte överlåtas eller utlånas.

Medlemsavgift till föreningen erläggs med belopp som fastställs av årsmötet. Avgiften erläggs på årsbasis och medlemskapet följer kalenderår. Ansökan om medlemskap får avslås av årsmöte eller styrelse om det kan antas att personen kommer att motarbeta föreningens intressen.

Medlem som försummat sina ekonomiska åtaganden till föreningen, motarbetat föreningens intressen eller upprepade gånger agerat politiskt vid föreningens verksamheter kan efter beslut i styrelsen avstängas från medlemsförmåner och arrangemang eller helt uteslutas ur föreningen. Beslut om avstängning eller uteslutning ska meddelas den aktuella medlemmen skriftligen och denne har därefter rätt att yttra sig inom 14 dagar.

Medlem som vill utträda ur föreningen skall meddela det skriftligen till styrelsen och anses därefter ha lämnat föreningen. Erlagda medlemsavgifter återbetalas inte.

Styrelsens information till medlemmar delges huvudsakligen via föreningens hemsida och/eller e-post.
§3 Styrelsen
Styrelsen väljs för viss tid på årsmötet och ska bestå av ordförande, 6 till 10 ledamöter och högst 3 numrerade suppleanter. Styrelseuppdragen ordförande, sekreterare och kassör väljs av årsmötet. Övriga ansvarsområden utses inom styrelsen. Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte fram till årsmöte påföljande år. Endast föreningens medlemmar är valbara till styrelsen.

Styrelsen ska planera och fördela arbetet inom föreningen, verkställa beslut fattade av årsmötet, se till att föreningens stadgar iakttas, ansvara för och förvalta föreningens medel samt förbereda årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsen är närvarande. Vid lika antal röster äger ordförande utslagsrösten.

Bajen Fans firma tecknas av ordförande samt kassör eller vice ordförande, två i förening. Kassören ansvarar för att månadsvis redovisa föreningens ekonomiska transaktioner samt fakturaunderlag för styrelsen. Kassören ansvarar för att föreningens ekonomiska redovisning är sammanställd senast en månad innan årsmöte.
§4 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmötet ska hållas inom kalenderårets första kvartal och styrelsen bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse och dagordning ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Kallelse sker via publicering på föreningens hemsida och skickas via e-post till de medlemmar som registrerat sin e-postadress hos föreningen. För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften vara registrerad hos föreningen senast fem arbetsdagar innan årsmötet äger rum. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på ombud.

Röstberättigad medlem i föreningen har rätt att motionera till årsmötet. För att bli behandlad ska motionen ha lämnats till styrelsen senast 21 dagar innan årsmötet hålls.

Årsmötet ska behandla följande ärenden (dagordning):

1. Ordförande öppnar mötet.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av mötesordförande samt sekreterare för mötet.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens arbete under verksamhetsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val av ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter samt högst tre numrerade suppleanter.
12. Val av två revisorer
13. Val av valberedning.
14. Behandling av eventuella motioner.
15. Övriga frågor. Ekonomiska frågor får inte behandlas om de inte finns med på dagordningen.
16. Mötet avslutas

Beslut på årsmötet fattas med ja- och nej-rop eller genom sluten omröstning när så begärs. Vid lika rösttal gäller det förslag som ordförande företräder, utom vid val då lottning gäller.

Styrelsen får kalla till extra årsmöte vid behov, samt ska så göra om en tiondel av de röstberättigade medlemmarna begär det, eller om revisorerna skriftligen så begär. Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett mötet.
§5 Revision
Föreningens räkenskapsår följer kalenderår.

Årsmötet utser två av föreningens medlemmar till revisorer för att granska föreningens verksamhet och räkenskaper. Styrelsen ska lämna föreningens räkenskaper, årsmötesprotokoll och vid behov övriga handlingar till revisorerna senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska senast 14 dagar före årsmötet lämna revisionsberättelse till styrelsen.
§6 Valberedning
Vid ordinarie årsmöte utses en valberedning för tid fram till nästkommande årsmöte och ska bestå av av 2 till 4 ledamöter av vilka en utses till sammankallande. Valberedningen ska föreslå kandidater till de styrelse- och funktionärsuppdrag som väljs på årsmötet: ordförande, sekreterare, kassör, övriga ledamöter, numrerade suppleanter och revisorer.

Till valberedningen kan endast väljas medlemmar som inte innehar annan av årsmötet vald förtroendepost.
§7 Stadgefrågor
Stadgeändring kan endast ske på årsmöte och kräver då 2/3 majoritet av rösterna.

Motioner som gäller stadgeändring skall sändas till föreningens styrelse senast den 1 december för att behandlas på kommande årsmöte. Färdigt förslag på stadgeändring ska meddelas medlemmarna senast 14 dagar innan årsmöte.

Ordförande och sekreterare ska se till att föreningens stadgar finns tillgängliga för dess medlemmar.
§8 Föreningens upplösande
Endast årsmötet får upplösa föreningen. För att upplösa föreningen krävs beslut med 2/3 majoritet på två ordinarie årsmöten i följd.

Vid upplösning av föreningen fattar sittande möte beslut om hur föreningens tillgångar ska fördelas.