Bajen Fans kallar till nytt årsmöte

Vi vill börja med att be om ursäkt till er som dök upp i Zinkentältet idag, när Bajen Fans årsmöte skulle ha hållits.

Vi är inte mer än människor och ibland gör man misstag, vilket vi gjort i samband med utlysande av årsmötet. Vi brast i kommunikationen och årsmöteskallelsen gick inte ut via mail, vilket innebar att vi inte höll något möte, då det inte hade blivit ett giltigt sådant. Vi utlyser av denna anledning ett nytt årsmöte för Bajen Fans 2017.

Bajen Fans styrelse

 

BAJEN FANS MEDLEMMAR 2017 KALLAS TILL ÅRSMÖTE 19E  FEBRUARI 2017.

Datum: söndagen den 19e februari kl 12.00

Platsen är Zinkentältet,  Ringvägen 16.


VÄLKOMNA önskar Bajen Fans styrelse

ÅRSMÖTESDAGORDNING FÖR BAJEN FANS

1. Ordförande öppnar mötet

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Val av mötesordförande samt mötessekreterare

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som justerar protokollet tillsammans med mötesordförande

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2016

9. Revisorernas berättelse över styrelsens arbete under verksamhetsåret

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av medlemsavgift

12. Val av ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter samt högst tre suppleanter. Val av två revisorer och av valberedning.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller lämnats in till styrelsen av röstberättigad medlem.

14. Övriga frågor. Ekonomiska frågor får inte behandlas om de inte finns med på dagordningen.

15. Ordförande förklarar mötet avslutat