Årsmöte för Bajen Fans 2016

BAJEN FANS MEDLEMMAR 2016 KALLAS TILL ÅRSMÖTE 31 JANUARI 2016.

Datum: söndag 31 januari, 14.00.

Platsen är Zinkentältet, övre våningen, Ringvägen 16.

Ta möjligheten att vara med och påverka hur 2016 ska se ut för Sveriges största supporterförening.

Eventuella motioner måste vara inkomna senast 10/1  till sandra.gaye@bajenfans.se - efter detta kan vi av praktiska skäl inte ta emot och behandla motioner

VÄLKOMNA önskar Bajen Fans styrelse

ÅRSMÖTESDAGORDNING FÖR BAJEN FANS

1. Ordförande öppnar mötet

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Val av mötesordförande samt mötessekreterare

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som justerar protokollet tillsammans med mötesordförande

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2014

9. Revisorernas berättelse över styrelsens arbete under verksamhetsåret

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av medlemsavgift

12. Val av ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter samt högst tre suppleanter. Val av två revisorer och av valberedning.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller lämnats in till styrelsen av röstberättigad medlem.

14. Övriga frågor. Ekonomiska frågor får inte behandlas om de inte finns med på dagordningen.

15. Ordförande förklarar mötet avslutat