Årsmöte för Bajen Fans 2015

BAJEN FANS MEDLEMMAR 2015 KALLAS TILL

ÅRSMÖTE 2015

Datum: söndag 8 februari 2015

Platsen är Zinkentältet, övre våningen, Ringvägen 16.
Tiden är 11.00

OBS: Vissa medlemmar har fått information om annan plats
tillsammans med sina medlemskort, vi ber om ursäkt för detta.

Ta möjligheten att vara med och påverka hur 2015 ska se ut för Sveriges största supporterförening.

Eventuella motioner måste vara inkomna senast 18/1  tillmaria.lemberg@bajenfans.se - efter detta kan vi av praktiska skäl inte ta emot och behandla motioner

 

VÄLKOMNA önskar Bajen Fans styrelse

ÅRSMÖTESDAGORDNING FÖR BAJEN FANS

1. Ordförande öppnar mötet

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Val av mötesordförande samt mötessekreterare

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som justerar protokollet tillsammans med mötesordförande

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2014

9. Revisorernas berättelse över styrelsens arbete under verksamhetsåret

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av medlemsavgift

12. Val av ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter samt högst tre suppleanter. Val av två revisorer och av valberedning.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller lämnats in till styrelsen av röstberättigad medlem.

14. Övriga frågor. Ekonomiska frågor får inte behandlas om de inte finns med på dagordningen.

15. Ordförande förklarar mötet avslutat