Korrigering av kallelse till årsmötet.

I kallelsen till årsmötet stod en dagordning som tyvärr inte stämmer. Den korrekta är följande:

1. Ordförande öppnar mötet.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga ställs om mötet utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av mötesordförande samt sekreterare för mötet.
6. Val av justeringsmän, som tillsammans med ordförande justerar protokollet, samt rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens arbete under verksamhetsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Val av ordförande, val av sekreterare, kassör och övriga ledamöter samt högst tre suppleanter. Val av två revisorer och av valberedning.
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller lämnats in till styrelsen av röstberättigad medlem senast 21 dagar före årsmötet.
13. Övriga frågor. Ekonomiska frågor får inte behandlas om de inte finns med på dagordningen.

Beslut på mötet fattas med ja- eller nej rop eller genom omröstning när så begärs. Vid lika rösttal gäller det förslag som ordförande företräder, utom vid val då lottning gäller.

I kallelsen stod också fel tidsfrist för när motioner ska vara inlämnade. De ska skickas till kontakt@bajenfans.se senast 21 dagar innan mötet.

Mötet äger rum på Gröne Jägaren söndagen den 24 februari kl 11:00

Slumpmässiga artiklar